מדיניות פרטיות | ד”ר קיי

  • בעת רישום למועדון החברים, בעת ההרשמה לאתר או בעת ביצוע הזמנה רשאית ד”ר קיי לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות, על פי ההנחיות המופיעות בו ו/או לשלוח באמצעי מדיה ו/או תקשורת פרטי הצטרפות.
  • הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ומידע נוסף שיצטבר אודות המשתמש יישמר במאגר המידע של ד”ר קיי והיא תעשה בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. המשתמש מוסר בזאת רשות לד”ר קיי לעשות בפרטים כל שימוש המותר על פי דין והדורש הסכמתו.
  • לידיעת המשתמש – אין חובה למסור לד”ר קיי פרטים כלשהם או להיכלל במאגר המידע של ד”ר קיי, אך רכישת מוצרי החברה ו/או קבלת שירותי החברה ו/או רישום למועדון החברים וקבלת הטבות במסגרת הרישום לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים הנדרשים לרישום והכללת מידע זה במאגר המידע של ד”ר קיי.
  • ד”ר קיי תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי ו/או שיצטברו אודות המשתמש בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר מבצעים שונים לרבות באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי ד”ר קיי או על ידי אחרים עמם תתקשר ד”ר קיי. בנוסף, ד”ר קיי רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג’.
  • במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר או למועדון החברים ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר לד”ר קיי ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
  • בקשת הסרה: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של ד”ר קיי וזאת באמצעות פניה לד”ר קיי באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת [email protected] או לחיצה על לחצן “הסרה” בדוא”ל שנשלח אליך מד”ר קיי ושמך יוסר מרשימת התפוצה ולא יישלחו אליך הודעות בתפוצה רחבה.
  • בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של ד”ר קיי באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת [email protected] ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות וכן נתונים אותם ד”ר קיי רשאית לשמור בהתאם לכל דין.
  • הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת לד”ר קיי להעביר את פרטיו, לא כולל פרטי אשראי או כל אמצעי תשלום אחר, לצדדים שלישיים , לרבות לצדדים קשורים, כהגדרתם לעיל, בין היתר לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת השליחויות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.
  • ד”ר קיי מבקשת לציין כי היא משתמשת באתר באמצעים מקובלים של אבטחת מידע, אך על אף זאת אין ביכולתה לחסום ו/או למנוע בצורה ודאית ומוחלטת חדירה לא מורשית למאגר המידע והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד מפעילת האתר בעניין זה וזאת בתנאי שמפעילת האתר נקטה באמצעים סבירים למנוע חדירה לא מורשית כאמור.